Produktets overensstemmelse

Politikker og standarder

Her kan du finde opdaterede oplysninger om retningslinjer og standarder vedrørende kravene til produktsikkerhed og tekniske markedsadgangskrav.

ATEX

Den Europæiske Unions ATEX-direktiver omfatter produktdirektivet 2014/34/EU og brugerdirektivet 1999/92/EC. De fastlægger reglerne for markedsføring af produkter, der anvendes i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer. Navnet ATEX stammer fra den franske forkortelse for ATmosphère EXplosible (eksplosiv atmosfære).

 • Mere om ATEX-direktiverne

  ATEX-direktivet blev oprindeligt offentliggjort som direktiv 94/9/EC i 1994. Under den nye rammelovgivning blev ATEX-direktivet 94/9/EC erstattet af 2014/34/EU. Direktivet harmoniserer forskellige krav i EU med henblik på at sikre et ens sikkerhedsniveau og fjerne handelsbarrierer.

  Retningslinjerne dækker personbeskyttelse og fastlægger bestemmelser for grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav samt nedre reguleringsgrænser. Dette omfatter bestemmelsen, der angiver, at potentielle antændelseskilder, som kan forårsage en eksplosion, skal udelukkes.

  ATEX-direktivet berører kun hjul indirekte. De er ikke egentlige anordninger eller beskyttelsessystemer. De er komponenter, der bruges til forskellige tekniske anvendelsesformål, og de fremstilles ikke specifikt til anordninger og beskyttelsessystemer. Bestemmelsen af overensstemmelsen finder sted i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen af hele produktet. Derfor skal udstyrsproducenten sørge for, at produktet i sin helhed er i overensstemmelse med ATEX-direktivet.

  Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG kan som producent af hjul kun bidrage til overensstemmelsen med direktivet ved at anbefale elektrisk ledende eller antistatiske hjul. Undtagelser er hjul af stål eller støbejern, som kan forårsage gnister i tilfælde af sammenstød eller på grund af gulvunderlag.

Dodd-Frank Act

I henhold til den amerikanske Dodd-Frank Act skal virksomheder, der er registreret i USA offentliggøre brugen af "konfliktmineraler" i deres produkter. Dette berører muligvis også tyske virksomheder, som er leverandører til virksomheder, der er registreret i USA.

 • Mere om Dodd-Frank Act

  Den amerikanske Dodd-Frank Act har været juridisk bindende siden juli 2010. Denne lov gælder kun for virksomheder, der er registreret hos det amerikanske børsudvalg (SEC).

  Afsnit 1502 i Dodd-Frank Act stræber efter at sikre, at bestemte materialer såsom tantal, wolfram, tin eller guld - de såkaldte "konfliktmineraler" - ikke leveres fra Den Demokratiske Republik Congo og dens nabolande på grund af den borgerkrig, der udkæmpes der.

  Lovens bestemmelser gælder for hele forsyningskæden, men den har ikke nogen umiddelbar effekt uden for USA.

  I Europa findes der ikke noget tilsvarende direktiv eller tilsvarende begrænsninger af disse stoffer. Derfor kan de pågældende produkter eller råmaterialer fortsat importeres og markedsføres på det indre marked på lovlig vis.

  Som en ansvarlig virksomhed træffer vi dog de nødvendige foranstaltninger til at kontrollere, om de produkter, vi leverer til dig, indeholder råmaterialer fra Den Demokratiske Republik Congo og dens nabolande. Vi opfylder dette krav, hver gang vi leverer et produkt til dig.

  På baggrund af en løbende dialog med vores leverandører har vi i øjeblikket ikke nogen rimelig grund til at tro, at de råmaterialer, der anvendes i vores produkter, kunne stamme fra den pågældende kriseramte region. Vi erklærer, at vores virksomhed er "konfliktfri" i henhold til "Dodd-Frank Act".

PAH

Mange former for polycyklisk aromatisk kulbrinte (PAH) er meget signifikante miljøforurenende stoffer på grund af deres persistens og toksicitet. Af denne grund er brugen af polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) begrænset i henhold til bilag XVII til REACh-forordning nr. 1272/2013.

 • Mere om PAH

  Den 6. december 2013 blev den eksisterende bestemmelse vedrørende polycyklisk aromatisk kulbrinte (PAH) i bilag XVII til REACh-forordningen 1907/2006 udvidet. Fra den 27. december 2015 begrænses PAH-indhold i gummi- og plastvarer, der er i langvarig kontakt med huden eller munden, til 1 mg/kg pr. PAH.

  Derudover er PAH-grænserne i GS-specifikationen fra Udvalget for produktsikkerhed "AfPS GS 2014: 01 PAK" også blevet strengere.

  Idet vores produkter (hjul) ikke hører ind under kategorien for komponenter, der har en forudsigelig langvarig eller gentagen kontakt med huden under brugen, er vores produkter (hjul) ikke berørt af ovennævnte bestemmelser.

  Efter anmodning kan vi dog også levere gummihjul, der lever op til ovennævnte grænser. De relevante bekræftelser fra leverandøren af vores gummimateriale samt testresultaterne fra et uafhængigt institut, som har udført test på vores vegne, står til rådighed.

POP

Persistente organiske forurenende stoffer (POP) udgør et globalt problem, som kun kan reguleres på internationalt plan. For at gøre noget ved farerne for mennesker og miljø, som POP-stofferne indebærer, er der før i tiden blevet indgået en række internationale miljøaftaler.

 • Mere om POP-stoffer

  Persistente organiske forurenende stoffer (POP) er organiske kemikalier med specifikke egenskaber:

  • Persistens over længere tid
  • Mulighed for transport over længere strækninger
  • Akkumulation i fødekæden
  • Giftige for mennesker og dyrs

   

  Den 29. april 2004 fastlagde Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 detaljerede krav til produktion, markedsføring, brug og frigivelse af POP-stoffer for EU-medlemslandene. I henhold til forsigtighedsprincippet er formålet med forordningen, at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod POP-stoffer.

  Vi bekræfter hermed, at vi lever op til forordningens krav, og at vores produkter er fri for persistente organiske forurenende stoffer (POP-stoffer, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 bilag I).

REACh

REACh står for registrering, vurdering og godkendelse samt begrænsninger af kemikalier. Det er en EU-kemikalieforordning, som trådte i kraft den 1. juni 2007.

 • Mere om REACh

  REACh-forordningen (EF) nr. 1907/2006 indførte en omfattende omstrukturering af retningslinjerne for kemikalier. REACh harmoniserede grundlæggende kemikalielovgivningen. Formålet er at beskytte personer og miljøet samt at indsamle alle oplysninger om kemikalier i Europa på et centralt sted.

  For første gang dækker en kemikalielov også stoffer i forarbejdede varer. Som producent af produkter er Blickle Räder + Rollen GmbH & Co. KG derfor forpligtet til at informere brugerne, hvis der er særligt problematiske stoffer (SVHC) i vores produkter.

  Efter REACh-forordningen trådte i kraft i juni 2007 begyndte vi at teste vores produkter for SVHC-stoffer med jævne mellemrum. Såfremt et stof på SVHC-kandidatlisten findes i et af vores produkter i en koncentration på mere end 0,1 % af massen, vil vi omgående efterkomme vores indberetningsforpligtelse i henhold til punkt 33 i REACh-forordningen.

  Folgende Artikel enthalten einen Stoff der SVHC-Kandidatenliste mit > 0,1 Massenprozent:

  • Octa-methyl-cyclotetrasiloxane (D4) (CAS Nr. 556-67-2)
  • Deca-methyl-cyclopentasiloxane (D5) (CAS Nr. 541-02-6)
  • Dodeca-methyl-cyclohexasiloxane (D6) (CAS Nr. 540-97-6)

   

  Link til den aktuelle SVHC-kandidatliste: https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table

RoHS

Giftige og miljøfarlige stoffer i elektronisk udstyr ophobes i den naturlige livscyklus. RoHS-direktiverne er beregnede til at fjerne disse stoffer fra produkter. Direktivet til begrænsning af farlige stoffer (RoHS) er et EU-direktiv med betegnelsen 2011/65/EU fra den 8. juni 2011.

 • Mere om RoHS

  Titlen på RoHS-direktivet er "Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr".

  Dette EU-direktiv blev implementeret i national lovgivning med offentliggørelsen af "Bekendtgørelse om begrænsning af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr" (ElektroStoffV) den 9. maj 2013.

  Den 4. juni 2015 føjede det delegerede direktiv 2015/863/EU fire stoffer mere til listen over farlige stoffer.

  Produkterne fra Blickle Räder + Rollen GmbH & Co. KG er ikke elektrisk eller elektronisk udstyr, og derfor gælder forordningen ikke for vores produkter.

  Idet vores hjul også monteres på elektrisk og elektronisk udstyr, anvender vi ikke materialer i vores produkter, som overstiger grænserne for de stoffer, der er anført i bilag II. Derfor kan vi bekræfte overensstemmelsen med RoHS.