Almindelige forretningsbetingelser

KS Gruppens generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra selskaber i KS Gruppen A/S, medmindre andet er aftalt skriftligt.

2. Tilbud/ordre
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet. Tilbud, som ikke angiver acceptfrist, bortfalder, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest fire uger fra tilbuddets dato. Et afgivet tilbud eller en bekræftet ordre kan annulleres uden ansvar for sælger, hvis køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med KS Gruppen.

3. Pris
Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms. Køber er forpligtet til uden forudgående varsel at acceptere ændringer i den aftalte pris som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger, som skyldes ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, forøgede råvarepriser, forøgede hjemtagelsesomkostninger, samt alle andre forhold i forbindelse med indkøb og produktion af varer, som er udenfor firmaets kontrol og som vedrører den aftalte leverance. Ved fakturabeløb under kr. 500,- ekskl. moms beregnes ekspeditions- gebyr.

4. Betaling
Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber - medmindre sælger skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid. Efter forfaldsdag beregnes hver måned et rentetillæg af den til enhver tid værende restgæld. Beregningsrenten er 2,00% pr. måned eller dog mindst efter rentelovens regler, medmindre andet fremgår af tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Herudover pålignes der ved evt. fremsendelse af rykker 2 og 3 et gebyr på kr. 100,- pr. rykker. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Faktura fremsendes pr. email. Ved fremsendelse af printet faktura pålægges et gebyr på kr. 35,- ekskl. moms. Info om email til fakturering kan fremsendes til ks@ks-gruppen.dk

5. Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har til transporteret sin ret. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, som det solgte repræsenterede ved salget.

6. Levering
a) Levering sker Ex Works (EXW) Incoterms 2020, medmindre andet er aftalt skriftligt. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering. Leveringstiden regnes - medmindre andet fremgår af aftalen - fra datoen for sælgers skriftlige ordrebekræftelse. b) Sælger er ikke erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt sælger godtgør, at dette skyldes en hindring uden for sælgers kontrol, herunder særligt, at en tredjemand, som sælger har antaget til helt eller delvist at opfylde aftalen, IKKE opfylder sine forpligtelser. Ligeledes udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Begge parter skal dog være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end tre måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til den manglende opfyldelse indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

7. Emballage
Emballering sker for købers regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen. Emballage tages kun retur efter særskilt aftale.

8. Produktinformation
Tegninger, specifikationer og lign., som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom. Enhver form for brug heraf er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra sælger.

9. Produktændringer/tolerancer
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer. Alle oplysninger om dimensioner, kapacitet, tekniske specifikationer, pris og andre data, som er anført i kataloger, annoncer og prislister, er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, tilbud eller ordrebekræftelse udtrykkeligt henviser hertil. Vores priser omfatter kun de af os i senest foreliggende tilbud eller ordrebekræftelse specificerede dele, udstyr og ydelser og er kun gældende i det specificerede omfang. Der tages forbehold for trykfejl.

10. Reklamationer og mangler
a)Ved levering skal køber straks og senest otte dage fra levering foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Såfremt køber har opdaget, eller burde have opdaget, en mangel og ikke straks reklamerer skriftligt, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Mangler kan kun gøres gældende i indtil seks måneder fra leveringsdatoen. Sælger påtager sig for de dele, som er udskiftet eller repareret, de samme forpligtelser, som var gældende for det oprindeligt solgte i et tidsrum af seks måneder, dog således, at sælgers mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end ét år fra den oprindelige leveringsdato.
b)Såfremt der konstateres mangler ved det solgte, er sælger berettiget til efter eget valg at forestå afhjælpning eller erstatte mangelfulde varer med kontraktmæssige. Køber kan ikke i anledning af mangler gøre anden misligholdelsesbeføjelse gældende, og således er køber afskåret fra at kræve fuldstændig omlevering, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning, det være sig for værdiforringelse, udgifter til mangeludbedring, driftstab, tabt fortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab. Forandringer af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.
c) Mangler i varernes kvalitet ved en dellevering kan ikke være årsag til købers ophævelse af den resterende ordre/kontrakt.

11. Ansvarsbegrænsning
Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre former for tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Et erstatningsansvar over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Hvis aftalens opfyldelse forhindres eller gøres urimeligt byrdefuld af force majeure forhold, kan intet ansvar gøres gældende mod sælger.

12. Returnering
Det solgte tages kun retur efter forudgående aftale og med et fradrag på 20%, dog minimum kr. 250,-, medmindre andet er aftalt. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.

13. Produktansvar
Sælger er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab såsom driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

14. Transport af rettigheder og pligter
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

15. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret med vort firmas hjemting som værneting.

KS Gruppen A/S Salgs- og leveringsbetingelser, version 01-07-2021